AERO

Hřebec

Majitel: TJJ LUCKY Drásov, z.s.

Datum narození: 17.2.2014
Matka: Ishara
Otec: Tengo